تصاویر: تدریس احمدی نژاد پای تخته سیاه

با نگارش “بسم الله الرحمن الرحيم” بر تخته سياه با تبريك عيد غدير اظهارات خود را چنين آغاز كرد:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!