تغییر سیاست جنگی حاکم یک ضرورت تاریخی است

انگیزه
تمام جنگ ها چنگ اندازی به منابع و گسرتش منافع نامشروع قدرت
های جهانی بوده است. همچنان که در یوگسلاوی، عراق، افغانستان و
لیبی شاهد بودیم. به همین دلیل، حمله به ایران نیز مستثنی از
این تجربه تاریخی مستثنی نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!