حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حادثه اخیر گفت: این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!