مشگلات هم میهنان افغانی متعصب و شاید هم متظاهر جانماز آبکش؟

مشګلات هم میهنان افغانی متعصب و شاید هم متظاهر جانماز آبکش؟ · · دوستان ګرامی همانطوریکه من قبلا هم نوشتم هدف استعمار و استحمار بین المللی فراګیری فقر علمی و معنوی و رواج خرافه ها و تفرقه هاست و این بخوبی از نوشته کسانی که اینجا مطلب نوشته اند ظاهر است. ما بجای رفع مشګل ها به توهین و تحقیر دیګرانی که خواستار حل مشګلها هستند می پردازیم. آیا ما در کشورهایمان مشګل دزدی فساد اخلاق نداریم. مګر میلیارد میلیارد دلار از کشورهای ما که بایست صرف تعلیم و تربیت بشود دزدی نمی شود؟ آیا ما رشوه خواری و فساد اداری نداریم؟ آیا ما معتادان بسیار نداریم. آیا ما کمبود مکتب و بوهنتون و شفا خانه نداریم؟ آیا ما زن ستیزی نداریم و زنان ما بارها بارها خودسوزی نکرده اند؟ آیا بریدن ګوش و بینی دختران ما و کرایه دادن آنان و یا ازدواج مردان بسیار مسن با دخترکان وجود ندارد؟

 آیا مردم ما مشګل مسکن ازدواج کار اعتیاد ندارند؟ آیا پنج تریلیون دالری که برای زیر ساخت کشور سوخته ما از آمریکا روانه شده بود بصورت رشوه و دزدی بیشتر آن به خود آمریکا بازنګشت؟ میدانید که اګر آدمهای دلسوز در کشورهای ما بودند با این پول بسیاری از مشګلات ما حل شده بود. ولی افسوس که جوانان ما بعضی شان دارای عقده های شدید جنسی و کمبود معلومات هستند و متاسفانه در مکتب های ما درست آموزش داده نمی شود و اکثر کمبود استاد و معلم داریم. جوانان ما باید تاریخ و مواد اجتماعی را بدانند که درکشورهای دیګر فرهنګهای دیګری هست که ممکن است با فرهنګ ما ظاهرا همګون نباشد. آب تنی در یک استخر در کشورهای دیګر سکس نیست؟ بلکه یک کار کاملا عادی و معمولی است. در غرب موقع دست دادن زنان و مردان همدیګر را می بوسند و این سکس نیست؟ یا در آغوش میګیرند این سکس نیست. مثل اینکه مردان هم در شرق همدیګر را می بوسند و این سکس نیست؟ باید جوانان ما عادت کنند که زنان ودختران را مثل خواهران مادران خود دوست بدارند شاید مشګل اصلی این باشد که جوانان ما از کودکی با دختران بزرګ نمیشوند. شاید مشګل بچه بازی که بعدها هویدا میشود یکی از عوامل همین جدایی بین دو جنس باشد که آنان را بسبت بهم بیګانه میسازد. من که نظرم شناساندن معیار های دیګری بود با حمله و توهین روبرو شدم و هرچه دلشان خواست بر علیه من نوشتند.

 ولی خوب این هم یک بیماری است که متاسفانه دامن ګیر ما شده است. شاید بی تفاوت بودن راه علاجی که غرب پیشنهاد میکند راه حلی باشد که دیګران در آتش جهل بسوزند و ما بی تفاوت از کنارشان رد بشویم. و آنان را در جهل تعصب های کورشان غرق شده رها سازیم تا خود در امان باشیم. درست مثل اینکه انسان بخواهد ماری را از بند رها سازد. کسانی هستند که به کمک دیګران رفتند و از آنان جز بدګویی و دشنام هدیه ای دیګر نګرفتند. ما دیګران را تنها برای منافع شخصی خود میخواهیم و هنګامیکه فکر کنیم دیګر احتیاجی به آنان نداریم حتی آنان را بدنام هم میکنیم و لجن مالشان می فرماییم. حتی مولوی بلخی هم استثنا نبود. زهدان ریا کار و دزدان ناموس مردم با او هم همین کار را کردند. حتی این شیادان سر نوه های پیامبر اسلام را هم بریدند. وحضرت مسیح را هم مصلوب کردند پس نبایست از آنان توقع چندانی داشت.

 کمک کن جفا بین آموزش بده فحاشی بګیر؟ و توهین بشنو؟ به امید دوستی و محبت و نګاههای پاک مردم ما همه مردم ما. · · · · · · روح بیمار فکر بیمار و نداشتن علم و دانش مشګلی است که ما دست به ګریبان آن هستیم و از روی افکار مریض و علیل خود برای دیګران قضاوت کرده رای صادر میفرماییم. این نوع فکرها درست همانی است که استعمار واستحمار بین المللی طالب آنست کنار ګذاشتن اصلهای و رسیدن به فرع. کسانی که هیکل زن و بدن زن را تنها وسیله شهوت رانی میدانند و نمی فهمند که آنان هم انسانهایی نظیر و مثل مرد اګر برتر نباشند کم تر هم نیستند و عوض اینکه چشمان خود و فکر خود را پاک کنند میخواهند زن را در پتو بپچند و زیبایی و دانایی او را محو کنند. زن که خدا در او بشر را می پروراند و از طریق وی روح به بدن کودک میدمد قابل تقدس است نه آزار دادن ؟ بطوریکه مشاهده میشود این آقایان مثلا جوان آب تنی و شنایی که در غرب و هم دنیا مرسوم است و مرد زن باهم انجام میدهند سکس میدانند؟ و با توهین به مردم مثلا خود را برتر و بهتر میدانند. درحالیکه همه میدانند که در تمامی دنیا شنا کردن زن مرد در یک استخر امری عادی است در تمامی غرب چین ژاپن کره و… حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی استخرهای خانوادګی هست که زن مرد با هم شنا میکنند. حالا ایشان این مطلب ساده شنا را کنار ګذارده و مرتب با توهین و نوشتن الفاظ زشت شخصیت واقعی خود را که یک برده شهوت است نشان میدهد ګویی تمامی مسایل و مشګلات دنیا حل شده و تنها شنای زن مرد مشګل واقعی است. نمیدانم با بودن چنین افراد شهوت پرست و زن ستیز ما میتوانیم به استقلال واقعی برسیم یا نه. اینان آدمک های استعمار و استحمار غرب و شرق هستند که بجای رسیدن به مسایل مهم و ارزنده به شنای خصوصی یک خانواده در استخر خانه شان در آمریکا بسنده میکنند؟ عاقلان دانند. درخت تو ګر بار دانش بګیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. همین طور که دیدید تمام مسایل مهم اجتماعی و علمی برای جوانان ما بی اهمیت است و به آن حساسیت نشان نمی دهند دزدی رشوه خواری کمبود شفا خانه کمبود مکتب ها کمبود پوهنتونها کمبود کار نبودن کار و مسکن و خوراک سالم و قابل دسترس عفده های جنسی شدید جوانان خود ارضایی و خشم جنون آنان آزار دیګران توسط آنان تنها چیزی که برایشان مهم است شنای یک پدر و دختر در آنطرف دنیاست که اصلا کشور افغانستان را هم ندیده اند یا ایران راهم ندیده اند. این میشود پیراهن عثمان و شروع بفحاشی بدګویی میکنند و با ګفتن این ها خودشان را تسکین میدهند و راحت میشوند.

 حساسیت آنان تنها در باره زنان است که با مردانی معاشرت حتی سالم داشته اند؟ خوب اینهم یک نوع تربیت استعماری و استحماری است که اصلها راکنار بګذارند وروی مطلب های فرعی بحث کنند و بهم توهین نمایند.

همانطوریکه ملاحظه می فرمایید آنان بجای حل مشګل و رفع درد سر به توهین آنکه مشګل را مطرح میکند می پردازند وخیال میکنند باتوهین به منتفد مشګل حل خواهد شد. با فرض به اینکه مشګل مطرح کننده آدم معصومی نباشد ولی صرف از غیرمعصوم بودن او که نمی شود مشګل را رها کرد؟ می بینید که ما عوض تعلیم و تربیت و کشف دانش و دانستن فرهنګهای دیګران و یاد ګیری روشهای مدرن با هم به فحاشی و تهمت زدن وقت صرف میکنیم بطوریکه دیګران ناامید شده و بی تفاوت شوند. آقایان عقل کل دانشمندانی که غرور جهالت شما را فراګرفته است. آیا شما واقعا منصفانه قراڼ کریم را خوانده اید البته با درک و معنی آن آیا شما آثار دانشمندان بزرګ ما نظیر مولوی بلخی را خوانده اید که اینهمه ادعا دارید و برای دیګران راه وروش انتخاب میکنید. آیا توقع دارید که مثلا آمریکا تحت نظر ملایان اسلامی بایست اداره شود؟ آیا هر کشوری آزادی ندارد که ملت خود را آنطور که میخواهد هدایت کند؟ شما نبایست مسلمانانی نظیر یزید باشید که سر حتی نوه پیامبر را هم برید و سر نیزه کرد؟ او هم خودش را مسلمان میدانست یا نه؟ شما که آیت الله نیستید که میخواهید دیګران را اسلامی نمایید؟ حضرت محمد فرمود که به دیګران توهین نکنید تا بشما توهین نکنید. شما برای حل مشګلات اجتماعی زندګی خصوصی افراد را دست آویز میکنید مثلا شنا کردن در آمریکا که طبق قوانین آنجا جرم نیست ؟ سکس نیست فکر مردم آنجا با فکر شما فرق دارد؟ این را بفهمید؟ شما هر زنی را به نظر جنسی نګاه میکنید اینجا اینطور نیست؟

 شنا یک ورزش است ولی از نظر شما سکس است؟ سعی کنید معیارهای دیګران را بفهمید اګر میخواهید معیار شما فهمیده شود. باید از نظر شما همه دیګرانی که مثل شما فکر نمیکنند فاحشه باشند و لابد شما معصوم با آنهمه فحش های جنسی که در فکرتان انبار شده است؟ شما هم لابد میخواهید به بهشت بروید و با حوریان آنجا خوش باشید خوب دیګران میخواهند با حوریان زمینی خوش باشند و حوریان بهشتی را بشما واګذاری میکنند. دوستان عزیز متاسفانه سو استفاده هایی که از دین شده بسیاری از مردم عادی را از دین بیزار کرده است و حتی به دین بچشم یک دشمن نګاه میکنند. مقاله ای که من اینجا ګذاشتم برای این بود که استادان فن جوابی دقیق و منطقی و علمی بدهند تا ما بتوانیم در برابر مقاله آنرا منتشر کنیم. متاسفانه بحث به فحاشی و زندګی خصوصی کشید و فحاشی ناموسی اجرا شد که شما میدایند حضرت محمد به پیروانش ګفت که حتی به مشرکین فحاشی نکنید تا آنان هم بشما فحاشی نکنند. در این مقاله با تکیه به نوشته هایی که حتی اسم اثر و نام صفحه را هم ګفته اند شاهد آورده اند. من تابع اخلاق درستی پاکی هستم و اینرا در تظاهر و جانمازآبکشی نمی بینم. از استادان فن درخواست دارم که برای روشنګری موضوع را مورد بررسی موشګافانه علمی قرار بدهند وګرنه با فحش تهدید که مشګل حل نمی شود. بهر حال ما باید چه با دین و چه بی دین متعهد به اخلاق و چه آنان که تابع انسانیت هستند همه بایست با هم متحد بشویم و میهن خود را بسازیم.

 و از دست شیادان از هر طبقه و قبیله ای نجات دهیم. انسانیت و دوستی و خوبی و درستګاری خوبست حالا یکی میخواهد برای حوری بهشتی صبر کند و دیګری به حوری زمینی قناعت میفرماید؟ اسلام یک دین علمی است و حکمت وزیبایی مخصوص بخودش را دارد متاسفانه شیادان آنرا آلوده کرده اندو تفیسرهای مغرضانه ای از آن بیرون کشیده اند. در بستر اسلام عطار بوجود آمده مولوی بلخی بوده حافظ و سعدی برخاسته اند که همین اکنون هم دنیا کمرش را در برابر عظمت فکری و معنوی آنان خم کرده است اسلام را به فحاشی دزدی هیزی شهوت پرستی زن ستیزی جهالت تمامیت خواهی فحاشی آلوده نسازید. سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرګز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند. پیر با چراغ میګشت دور شهر که از دیو دد ملولم او انسانم آرزوست؟ بیداری از خواب غفلت هنګامی مسیر است که ما با سلاح علم دانش های جدید فلسفه زندګی ډینهای مختلف آشنا شده در ضمن مغرور ناآګاهی هم نباشیم و به فکرها ګفته ها و اندیشه ها فرهنګهای دیګران احترام بګذاریم و به آنان هم زمان بدهیم تا مساله خود را توضیح دهند بعد هم باکمال دوستی و مهربانی به آنان پاسخ بدهیم و با حوصله ګفته ها و نوشته هایشان را ګوش کنیم. نه اینکه به سوالهای آنان پاسخهای ابلهانه بدهیم همراه با فحش و بد دهنی و توهین به زندګی خصوصی آنان که ممکن است نوع دیګری باشد ویا متظاهر و جا نماز آبکش نباشند. تا مادامیکه فحاشی غرور به جهل و خود خواهی تمامیت طلبی در ما هست امکان بیداری از خواب غفلت هم وجود ندارد و ما همچنان بازیچه دست ابرقدرتهای هستیم. دیوانه ګان چون صدام نوع طالبانی آن قذافی و… کشورهای ما را ناتوان کرده پای قدرت های بزرګ را باز کرده و کشورهای مارا بخاک خون خواهند کشانید. و ما همچنان در خواب غفلت بوده و به توهین های آلات و ادوات جنسی مشغول خواهیم بود. همانطوریکه بعضی از جوانان اینجا دارند با نهایت افتخار و غرور انجام میدهند. به دیګران تهمت میزنند حرف زشت میزنند سواد حتی اسلامی هم ندارند و مطلب های بی محتوی همراه با فحش های ننګین جنسی که لیاقت خودشان را دارد همراه کسانی میکنند که با نام مستعار مطلبی نوشته اند.                              

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!