در سالگرد جان باختن « فرخی يزدی »

تا قبل از شهريور 20 هيچ کس از فرخی خبری نداشت. ولی
پس از شهريور 20 عده ای از زندانيان قصر که آزاد شده بودند درباره ی شهادت
فرخی خبرهايی به بيرون از زندان دادند.

دستگاه ظالم شهربانی رضاشاه برگه ای به اين مضمون در پرونده اش گذاشت.
خبر فوت او در پرونده اش فقط يک برگ بود.« محمد فرخی فرزند ابراهيم در
تاريخ 25 / 7 / 1318 به مرض مالاريا و نفريت فوت نمود، شماره زندانی 678
می باشد ». پس از شهريور بيست که رضاشاه از ايران رفت و پرونده ی جنايت ها
به دادگستری ارجاع گرديد، معلوم شد پزشک احمدی با کمک عده ای و با فرمان
مستقيم رضاشاه ، به وسيله ی آمپول هوا فرخی يزدی را به قتل رسانده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!