نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ایران

روزنامۀ انگلیسی تایمز در شمارۀ امروزش
در مطلبی مفصل با استناد به سخنان مقامات پیشین اطلاعاتی و دیپلماتیک
جمهوری اسلامی ایران از نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در
ایران و خارج از ایران نوشته است.

قاچاق مواد مخدر به نوشتۀ تایمز سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران
ایران می کند که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست
گرفته است و هم با شبکه های تبهکار در جهان ارتباط دارد. مقامات پیشین
جمهوری اسلامی ایران به نشریۀ تایمز گفته اند که یکی از انگیزه های سپاه
پاسداران در قاچاق مواد مخدر ضربه زدن به کشورهای غربی است.
نشریۀ تایمز نوشته است که اطلاعات به دست آمده در مورد کنترل سپاه پاسداران
بر قاچاق مواد مخدر همزمان است با اظهارات اخیر دولت آمریکا که واحدهای
قدس سپاه پاسداران ایران را متهم کرده که در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد
مخدر در مکزیک قصد داشته سفیر عربست… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!