دستگاه امنیتی ایران تجمع حمایتی کارگران ازجنبش “وال استریت”را ممنوع اعلام کرد

جمع اتحادیه های کارگری در حمایت جنبش
اعتراضی «اشغال وال استریت» در ایران ممنوع اعلام شد. مامورین امنیتی یکی
از اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» را به نام شیث امانی احضار کرده اند
و به او به عنوان نمایندۀ این اتحادیه اعلام کرده اند از برگزاری هرگونه
تجمعی در حمایت از جنبش اشغال وال استریت و اعتراض به قانون کار خودداری
کنند.

 

به گزارش سایت خبری «اتحادیه آزاد کارگران ایران»
مأموران امنیتی صبح چهارشنبه 25 آبان “شیث امانی” را که یکی از اعضای
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» است احضار کرده و به او گفته اند از قصد این
اتحادیه برای برگزاری تجمع در شهر سنندج به مناسبت سالروز تصویب قانون کار و
حمایت از جنبش اشغال “وال استریت” با خبر شده و از خواسته اند تا به عنوان
نمایندۀ این اتحادیه از هرگونه برنامه ریزی برای برگزاری چنین تجمع هایی
خودداری کنند.
روز بیست و نهم آبا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!