قتل‌های کباب ترکی

حملات تاکنون معمولاً شامل حال پناهندگان می‌شد، اما به تازگی حمله به
مهاجران نیز شدت گرفته است: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ چندین مهاجر ترک و یونانی
در آلمان به قتل رسیدند و تا امروز معلوم نبود قتل‌ها کار کیست. اغلب
مقتولان آدم‌های عادی بودند. حال معلوم شده که قاتل‌ها به‌طور سیستماتیک
عمل می‌کرده‌اند و جزو یک هسته ترور نئونازی بوده‌اند. همین جامعه آلمان را
در روزهای اخیر شوکه کرده است >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!