او هنگام تست نهایی موشک بالستیک قاره پیما شهید شد

این پاسخ مؤثر، عامل بسیار بازدارنده‌ای برای ارتش عراق شد. ما حتی نوآوری‌هایی داشتیم كه توانستیم سوخت جامد را در عرصه موشكی تولید كنیم. ایشان نه تنها این سوخت را در كشور تولید كرد بلكه به برخی كشورهای دوست نیز در این مسیر كمك كرد. حاج حسن‌ حتی به لبنان هم رفت و یگان موشكی حزب‌الله را در آنجا ایجاد كرد.

…این پروژه در حال تست نهایی بود. پروژه هم مربوط به موشك بالستیك قاره‌پیما بود و در مراحل نهایی‌ قرار داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!