مستي بهانه است ! (يادداشت روز)

آقاي جوانفكر اگرچه يك شخصيت
معمولي و كم اهميت است ولي تابلوي دولت را- به حق يا به ناحق- با خود حمل
مي كند، از اين روي اقدام «ريز» وي مي تواند از سوي دشمن بيروني در قد و
قواره – با عرض پوزش- «دولت» درشت نمايي شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!