یک زن دیگر قربانی اسیدپاشی شد

در حالی که هنوز خبرهای مربوط به دادگاه آمنه بهرامی دختری که قربانی اسیدپاشی خواستگار کینه توز خود شد و زیبایی و بینایی خود را برای همیشه از دست داد به پایان نرسیده، خبر می رسد یک زن جوان دیگر البته این بار در کرمانشاه به سرنوشتی مشابه دچار شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!