مگر ایرانی از عرب و اسرائیلی چه کم دارد؟

چقدر بهار عرب را به رخ ما ایرانی‌ها کشیدند که ببینید و یاد بگیرید، شما از اینها چه کم دارید که استبداد را می‌پذیرید و رژیم سرکوبگرتان را فتیله پیچ نمکنید؟ و گفتند اگر خودتان حالش رو ندارید فَرَنگی‌‌ها در خدمتند. هِی‌ گفتیم اوضاع ایران با جهان عرب فرق دارد. فصل بهار ما ۳۲ سال پیش آغاز شد و بلا فاصله این بهار به زمستان ۱۴۰۰ پیش باز گشت، و حالا در این گِل و یخ و تگرگ و بوران فَرَنگی‌ هارا دخالت دهیم که چی‌؟ که ذغال منقل کنند و برایمان کُرسی بگزارند؟ ولی‌ وقایع روز به روز نشان میدهند که اشتباه از ما بود. به عنوان مثل، همین هفته پیش یک خانم مصری به عنوان اعتراض عکس برهنه خود را در در معرض تماشای جهان گذاشت و بلافاصله ۴۰ زن اسراییلی با او همبستگی‌ کرده و از خود پرده برداری کردند . و حالا ما با مخالفین خود همصدا شدیم که چرا بانوان ایرانی‌ عُرضه این جورستیزه گری را ندارند. مگر ایرانی‌ها از اعراب و اسراییلی‌ها چه کم دارند؟ اینهم شد وضع؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!