آیا شیطان رجیم را شناخته اید یا هنوزبه دنبال دارید میگردید؟

آیا شیطان رجیم را شناخته اید یا هنوزبه دنبال دارید میګردید؟  مردم ما از زور بیکاری و نداشتن امکانهای ورزشی و تفریحی سالم وتحصیل  و کار به دنبال سګ باری جنګ و کشتار آنان باهم و القای خوی وحشیګری انسانی به آنان خروس جنګی بازی میروند و وقت ګرانبهای خود را تلف میکنند. سګهای بینوایی که همچون ما زندګی را در کشتن همدیګر جستجو میکنند همانطوریکه دست برادران تفنګ دادند تا به جنګ همدیګر بروند و مردان را با زنان در نزاع و تفرقه رهنمایی کردند. عقده های جنسی را در جوانان ما همراه باحسادت و خشم نهادینه کرده اند.  شیطان رجیم در کجاست؟  در همان شیوخ عربی که اموال غیر مشروع میلیارد دلاری ذخیره فرمودند  شیطان همان کسانی هستند که تعلیم تربیت و رفاه وزندګی سالم را از مردم کشورهای اسلامی دریغ میکنند و در عوض جهل خرافات دزدی فساد رشوه خواری و بی اخلاقی به مردم تزریق میکنند. همانایی که ثروتهای ملی کشور را غارت و در بقول خودشان کفارستانها در بانکهایشان به نام خودشان ذخیره میکنند و نفرت تفرقه را بین مردم رواج میدهند جوانان مارا به نام بهشت حوریان آن با اندکی پول های دزدی شده شان فریب میدهند وبر علیه مردم دیګر مغز شویی میکنند و به آڼان نفرت و اسلام پرا از مکر فریب و ظلم و حسادت و خرافات تزریق میکنند. همانایی که حوریان زمینی را صاحب شده اند و به مردم وعد وعید حوریان بهشتی میدهند. آیا باز هم شیطان رجیم را نشناختید. آنان که مارا در عقب افتادګی  فساد عقده های جنسی فقر علمی و مادی نګه میدارند و مرتب تعصب های غیر علمی و حسادت و تنفر را بما ارزانی میدارند. خودشان در قصرهای طلایی زندګی میکنند با مه رویان بین المللی مراوده دارند در حمام های ساخته شده از دندان فیل غسل جنابت میکنند در ماشین های ساخته شده از طلای سفید رانندګی میکنند.

 آنان که بجای ساده کردن و بهتر زندګی کردن مردم و آوردن عشق محبت همکاری و همګامی بین مردم کشورهای مارا پاره پاره کرده و مردم مارا به دیوزګی به کشورهای غرب شرق مجبور به مهاجرت میکنند. همانان که ثروتهای ملی مارا تاراج و در ازای آن توپ تانک مسلسل خریده بر سر ما میکوبند. شیطان که مردم ما را در فقر فکر نګه داشته و از دین ملیت نژاد چون حربه ای علیه خودشان سو استفاده کردم و آنان را برعلیه هم تحریک میکنند تا به وحدت عالم انسانی در کثرت دست یابی نتوانند. همان کمونیست های فاسد کاپیتالیست ها شیاد و رهبران مذهبی دزد و دغل که نام همه را بدنام میکنند و مردم را نسبت بهم بدبین میکنند؟ همان صاحبان بانکها غارتګر و شرکتهای بیمه دزد که مردم را  غارت میکنند و به بی سامان سوق میدهند مردم دنیا را بی تفاوت میکنند تا براحتی به غارتګریهای خود ادامه بدهند. آنان تمامی مردم طبقه متوسط و فقیر دنیا را در فلاکت و بدبختی نګه میدارند تا خودشان در بهشت زمینی زندګی بفرمایند. آیا هنوز شیطانها را نشناخته اید؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!