باند حاکم بر ج. اسلامی مقابل دو کوچه بن بست!

یا حاکمیت کنونی از قدرت دست می کشد و به
سود ملت و کشور و حتی برای حفظ جمهوری اسلامی کنار می رود و یا
می ایستد تا با ویرانی ایران کنار برود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!