آگهی فوت

تحولات اخیر در راستۀ تنگتر شدن حلقۀ تحریم­ها علیه نظام پربرکت موجب امیدواری آندسته شده که خریدار انشاءهای تبلیغاتی در مورد اصلاح پذیر بودن نظام پربرکت نبوده و خواهان سرنگونی رژیم که شامل طیف “اصلاح طلب” و غیره میشود میباشند.

اگرچه هنوز تا تحریم­های کمرشکنی که لازمۀ سرنگونی است بسیار راه باقیمانده؛ ولیکن با اقدامات اخیر انگلستان، کانادا، هلند، فرانسه و تا حدودی ایالات متحده، زمینه برای اقدامات اساسی آماده گشته است.

تنها راه آغاز برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه؛ سرنگونی اسلامیستهای تضعیف شده بدست توانای مردم آزادیخواه ایران با کمک لجستیک جهان آزاد میباشد و لاغیر.

گام بعدی، تحریم نفت و گاز و اعمال قرنطینه ترابری دریایی/هوایی میباشد.

اعلامیه فوت نظام پربرکت چندان هم دور نیست.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!