شهرِ سابق من

 

سلامی ز من گو دوست

به برف و کوه و باران

به همکاران دوستان

به آن سوزن

سر داده به آسمانها

و درچشمش عزیزان جای دارند

سلامی کن

 به هر دریاچه , به بازار

به هر کوجه , و  هر باغ

گر گذر کردی از خیابانم

بنگر کمانش ,

دَرَش منزل داشتم

سلامی گو به گِردی

به  آن خانه , به هر شیب و درختش

و گر دیدی تو  آنجا

پرنده در پرواز

به یاد آور

که بالش

مرا هم داد پرواز

 

 

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!