نامه اول ف.م.سخن به آقای خامنهای: نشانهشناسی!

جناب آقای خامنه ای

با سلام و عرض ارادت، ان شاءالله تعالی حال شما و آقا مجتبی و بیت معظم خوب است و همه چیز بر وفق مراد است. متاسفم از این که زورتان به جوانفکر نرسید –و طرف بدجوری مقاومت کرد- ولی زندگی همین است و افت و خیز بسیار دارد. مهم این است که آدم به ضرب و زور تفنگ و چماق و گاز اشک آور مردم را سر جایشان بنشاند که شما نشاندید و ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته، چشم نخورید، با این جسم ناقص تان همیشه و در همه جا پیروز میدان بوده اید و بعد از این هم حتما در همه ی زمینه ها پیروز خواهید بود (مگر آن که حریفان دست به دامن بیگانگان و امریکای جهان خوار و اسرائیل غاصب شوند که خدا آن روز را نیاورد).

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!