واکنش کدیور به حمایت فاضل لنکرانی از قتل نویسنده آذربایجانی

محسن کدیور اسلام شناس، در واکنش به حمایت محمد جواد فاضل لنکرانی از
روحانیون قم از قتل رافق تقی نویسنده آذربایجانی، صدور فتوای “مهدور الدم”
بودن افراد را”فاقد هر گونه مستند قرآنی”و برخلاف “روح قرآن” دانسته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!