جبهه ملی ایران حمله به سفارت انگلیس را محکوم میکند

جبهه ملی ایران حمله عناصر آشوبگر به سفارت انگلیس در تهران را که بر خلاف مصالح ملی و قوانین بین المللی صورت گرفته است محکوم میکند.
توجیه این عمل وحشیانه توسط برخی از سردمداران وروزنامه های این حکومت در ادامه سیاست های ایران بربادده رژیم اسلامی است که پیامد های آن گریبان گیر ملت شریف و صلح جوی ایران خواهد بود.
اینگونه بحران سازی ها کشور را به سوی جنگ و ناآرامی سوق میدهد که تنها تامین کننده خواسته ها و منافع جریان های ضد ایرانی داخلی و خارجی میباشد >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!