دو صد لعنت بر مصلحت ایرانیان

کمتر ایرانی پیدا میشود که دروغ مصلحت­انگیز نگفته باشد. ولیکن وقتی این امر به حرفه خبرنگاری که برای دستیابی و تداوم دموکراسی حیاتی است تسری داده میشود، آنچنان که در ایران میباشد، نتیجه­ای جز شراکت در تداوم فاجعه ندارد.

مسئله جدید نیست؛ ولیکن در عصر اطلاعات و دسترسی به منابع گوناگون خبری؛ بیشر خودنمایی میکند.

نگاهی حتی گذرا به نشریات اینترنتی و دیگر رسانه­هایی که “اصلاح طلبان” پس از شکست در دعوای درون نظام پربرکت و هجرت داده شدن به جهان آزاد و به کمک امداد­های غیبی مالی به راه انداخته­اند این موضوع را بهتر روشن میکند.

متأسفانه روزنامه نگاران و خبرنگارانی که اکنون در هجرت برای طیف “اصلاح طلب” کار میکنند؛ در دنیای آزاد و ایمن از یوغ اختناق و وحشیگری های نظام پربرکت، هنوز عادت مصلحت­اندیشی در ایران را ترک نکرده­اند.

اوضاع اسفبار ایران تا زمانیکه مصلحت­اندیشی عده­ای جای اعتماد به خرد و عقل سلیم جمعی ایرانیان را میگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

تبریک

پ.ن. نگاه کنید به اینجا و

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!