گردان نظامی القاعده آماده ورود به خاک سوریه

آنچه از سایه بیرون آمده شکل گیری یک ارتش
آموزش دیده و بی رحم برای جنایت و کشتار با ایدئولوژی اسلام
سلفی است. رهبران جمهوری اسلامی برای پیروزی همین اسلام در
لیبی دست زدند و در واقع چاقوئی را که برای رویدادهای آینده
ایران تیز می شود صیقل دادند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!