حمله به سفارت، با کدام انگیزه و کدام نتیجه؟

حمله به سفارت بریتانیا موجی از پیامدهای ناگوار برای ایران دارد. پیامدهایی که رهبران ایران پیشاپیش به آن‌ها واقف بودند. این حمله با چه انگیزه‌ای طراحی شد و چرا عواقب آن به جان خریده می‌شود؟ نظر تحلیلگران در این باره.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!