از در و دیوارها بالا پریدن

 

 

از در و دیوارآن و این ، ز خشم و کین
به بالاها پریدن

یا که هر یک را ، به چشم دشمن دیرینه
دیدن

یا که از فرهنگ_ نیک و از فضیلت
دل بریدن

هیچ چیزی نیست ، جز آنکه ، رذیلت
را گزیدن

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!