انتظار شب

انتظار

مست نبود

امید

اینجا نبود

در شب

راه

 زیبا بود

و زمان

اسیر حادثه

لحظه ای

قبل از نیمه شب

بی احتیاج

رویا

مینویسد دوباره

دنیای مستی

با دوستان

از درد هستی

بازدر شب

جوانی میاید

ولی دیر

مثل همیشه

وشاید نه

همیشه اینجا بود

به انتظار

آخرین ستارها

در کوچه ای خالی

با شبی تاریک

در حدیث یک مستی

انتظاری بیهوده

ریشه ای مهاجر

تشنه ساقی هستی

و لحظه تکرار میشود

فقط برای امید

اورنگ

Dec 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!