بازنده بزرگ انتخابات مجلس خامنه ای و جناح راست است!

جناح‌های مختلف راست به جان هم
افتاده اند چون نتوانسته اند و نمی‌توانند اصلاحات و جنبش سبز
را حذف کنند و نه تنها نمی‌توانند حذف کنند بلکه این جنبش به
عنصر تعیین کننده انتخابات آینده تبدیل شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!