مهر پیشانی ها در ج. اسلامی به کدام محفل پنهان وابسته اند؟

اگر مدعی شوند که
این جای مهر و سجده طولانی و نماز شب است، آنوقت باید پرسید
چرا امثال آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی و خیلی از مراجع
کنونی ساکن قم و مشهد و اصفهان چنین داغی را بر پیشانی ندارند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!