نامه محرمانه قذافی در مورد شیعه کشی

من از شما می خواهم که با اشغالگران مبارزه کنید و برای اخراج آنان از عراق تلاش کنید و نه اینکه به شیعه کشی بپردازید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!