کمیته ی دفاع از رضا شهابی

بدین
وسیله ما تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» را اعلام می‌کنیم و از کسانی
که مایل‌اند عضو این کمیته شوند یا افرادی که مایل به حمایت از آن هستند
می‌خواهیم که با نشانی‌های زیر تماس بگیرند.
k.d.shahabi@gmail.com k-d-shahabi.blogspot.com کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی – 12 آذرماه 1390 شیرین
شهابی – محمد امین شهابی- ربابه رضایی- مریم قاسملو- نادر نادری – حمید
رضایی- زهرا شهابی- بهمن شهابی- مهدی شهابی-عسگر شهابی- قاسم شهابی
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!