برگ خزان

چو برگ خزان

شناورم در فضا

به پائین
به بالا

سبکبار

در باد سردٍ قبل از باران

به شرق
به غرب

دور از یاران

در خیال

بدون هیچ یقین و بیان

بجز رسیدن به زمین

و خرد شدن

زیر پای تو

اورنگ
Dec 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!