کارناوال فاطی کماندو

وقایع اتفاقیۀ ام القرای اسلام:

چگین­های خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به سفارت انگلستان و باغ قلهک حمله؛ مدتی ٦ نفر را گروگان و هر دو مکان را تخریب و غارت کردند.

انگلستان سفارتش را بست و “دیپلمات­های” خدایگان را از انگلستان اخراج کرد. چند کشور دیگر هم در حال کاهش حضور دیپلماتیک در ام القرا میباشند.

به عبارت دیگر؛ کار دارد بیخ پیدا میکند.ام القرا نشینان شروع کرده اند به عقب نشینی و سعی در ماستمالی کل ماجرا؛ یه چیزی تو مایۀ من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود. بیانیه ” احساس بر عقلمان غلبه کرد” چگین­های بسیجی خدایگان در همین راسته است.

از قرار؛ حضرات نفهمیدند که بین عواقب حمله به دیپلمات­ها و سفارت انگلستان با ایلغار خوابگاه­ها و شل و پل و کهریزکی کردن دانشجویان و دیگر ایرانیان بی پناه از زمین تا آسمان فرق وجود دارد.

در حالیکه بزرگ عمامگان مشغول ماستمالی شده­اند. برای نمونه دو رأس، اینجا و اینجا، یک رأس حاجیه فاطی کماندو شوت­علی هم با “طرح سه فوریتی ” و “کارناوال” بدنبال ترساندن بقیۀ دیپلمات­های خارجی است.

تازه قراره ماشاءالله بمب اتم هم برای پاسداری از “استقلال” ایندست کارها را هم داشته باشند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!