تنگی تولد

از دریچه ی باز واژنی

به چنان دنیای

صعب العبوری وارد شدم

که حتا

قاطر ها هم

از آن

رد نمی شوند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!