نزدیک بود اسرائیل امریکا را به دام حمله به ایران بکشد!

نكته اینجا بود كه این هواپیما از تكنولوژی “خودانهدامی
خودكار” برخوردار بود كه در صورت هر گونه نقص فنی یا سقوط، به
شكل خودكار، خودش را منفجر می كرد. پس چطور آن هم كار نكرده
بود؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!