فيلمي ديده نشده از درون سفارتخانه انگليس

این فیلم توسط تعدادی از دانشجویان حاضر در این سفارتخانه گرفته شده است، همان طور که دیده می شود و دانشجویان واقع در آنجا اظهار دارند در کتابخانه این سفارت کتاب ها و اسناد و آرشیو بسیار وسیعی از زمان پهلوی و حکومت سلطنت طلب ها در ایران یافت شده است. در فیلم زیر بخشی از یافته های آن ها که شامل کتاب های محمد رضا پهلوی همچون ماموریت برای وطنم و آرشیو روزنامه های ایران در زمان سلطنت وی یافت شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!