اجراي حد قطع پا و دست در زندان عادلآباد

اجراي حد قطع پا و دست دو سارق در زندان عادل‌آباد؛ 
دادستان شيراز: دستگاه قضايي فارس در اجراي حدود الهي مصمم است

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!