ميزان دانلود در كشور بيشتر از آپلود است

” هم اکنون طبق اطلاعات دریافت شده در کشور، میزان دانلود بسیار بیشتر از
آپلود است و این یعنی ما در حوزه تولید محتوا وارد نشده ایم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!