یاسمین لوی از زندگی و ترانه هایش می گوید

من همه تلاشم را کرده بودم که خواننده نشوم . . . . . .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!