آسیاب های آبی دزفول

دزفول شکل عربی کلمه دژپل است، کلمه پل نیز از پلی که در زمان شاپور اول ساسانی در دزفول ساخته شده، می آید. این شهر که در استان خوزستان واقع است دارای پیشینه ای چند هزار ساله است و شامل بناها و آثار تاریخی بسیاری از جمله آسیاب های آبی از زمان ساسانیان و مقبره یعقوب لیث (در حوالی دزفول) است.

http://mariasabaye.blogspot.com/2011/06/yaqub-leis.html#!/2011/06/yaqub-leis.html

برای من جالب ترین اثر تاریخی این شهر آسیاب های آبی بود که از نیروی ریزش آب رودخانه دز برای تهیه آرد (1750 سال پیش) استفاده می کرده اند.

گفته شده که دانشگاه جندی شاپور نیز در دزفول بوده، اما اثری از آن به جا نبود.

حمام کرناسیون از بناهای جدیدتر این شهر بود که مدل های شبیه به آن را در موزه مردم شناسی تهران و شیراز و حمامی در اصفهان هم دیده بودم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!