اروپا و امریکا نگران تقلب انتخابات روسیه نیستند از پیروزی کمونیست ها وحشت کرده اند

با آنکه در تمام راهپیمائی ها و تظاهرات اعتراضی پرچم سرخ
و داس و چکش در دست پیر و جوان است، رسانه های غربی مستند به
چند نفری که چسب سفید به دهان خود زده اند، نام “جنبش سفید” را
برای آن تبلیغ می کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!