شاهزاده رضا پهلوی خواستار محاکمۀ رهبر ایران شد

شاهزادۀ رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جنایات علیه بشریت از سوی دیوان بین المللی لاهه محاکمه کند. فیگارو، روزنامۀ بزرگ صبح پاریس، به همین مناسبت با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه ای انجام داده است که در توضیح این اقدام خود گفته است : هدف از این ابتکار این است که رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین مقام تصمیم گیرنده در ایران در زمانی که حقوق بشر به مسأله ای اساسی تبدیل شده در موقعیت مسئول نهایی قرار بگیرد. شا وی در توضیح اینکه چرا شورای امنیت سازمان ملل باید شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی منتقل کند، گفته است : به این دلیل که ایران امضاکنندۀ معاهدۀ رُم نیست که ناظر بر تأسیس دیوان بین المللی بوده است. به همین دلیل باید رویه ای را انتخاب کرد که در مورد قذافی به کار گرفته شد. شاهزاده رضا پهلوی در ادامۀ سخن گفته است ک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!