ايسلند نيز کشور فلسطين را به رسميت شناخت

براساس بيانيه وزارت خارجه ايسلند، دولت ريکياويک موجوديت کشور مستقل فلسطين را در چارچوب مرزهای سال  ۱۹۶۷ به رسميت می شناسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!