دکتر ماکان فردیس روانشناس از خصوصیات ایرانیان می گوید.

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر ماکان فردیس در تلویزیون ایران ما

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر ماکان فردیس روانشناس در تلویزیون ایران ما 2011 from Iran e Ma TV on Vimeo.

www.iranematv.com

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!