رنجنامۀ تکان دهنده زندانی سياسی عثمان مصطفی پور به دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر

رنجنامه زندانی سياسی عثمان مصطفی پور که جهت ارسال به دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتشار در رسانه ها در اختيار “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” قرار داده شده است. او که بيش از 20 سال است در شکنجه گاه ها و زندانهای ولی فقيه علی خامنه ای بسر برده است و هر بار عليرغم بودن در زندان عليه وی پرونده سازی شده و محکوم گرديد.متن نامه تکان دهنده اين زندانی سياسی به قرار زير می باشد:
بسم تعالي،
اينجانب عثمان مصطفی پور فرزند حسين اهل روستای کاسه گران منطقه پيرانشهر در تاريخ 23/04/1370 به همراه 3 تن ديگر از رفقايم در دره آسن گران ترگور اروميه دستگير شديم. دو تن ديگر از رفقايم به نامهای حسين سيت وت و محمد صالح شاهينی در همان محل به ضرب گلوله نيروهای سپاه پاسداران شهيد شدند.
سه تن اسير ديگر به نام های ملا جاسم دلنشين و ايوب جهانگيری به ترتيب در سالهای 1371 و 1372 در زندان مرکزی اروميه اعدام شده و کسی تا کنو…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!