گسترش تجمع های اعتراضی و اعتصابات کارگری

در
شرایط کنونی آمریکا و دولت های اروپایی نه قصد و نه نقشه ای برای سرنگونی
رژیم اسلامی ایران دارند.

اگر در نتیجه ماجراجوئی های دو طرف، حمله نظامی صورت گیرد، عمر
رژیم را طولانی تر می
کند.
تهدیدات کنونی غرب و اسرائیل تاکنون به نفع جمهوری اسلامی تمام شده است و
علیه منافع کارگران و مردم زحمتکش ایران بوده است. رژیم به این بهانه فضای
جامعه را نظامی تر و پلیسی تر می
کند.
نقطه ضعف رژیم
جمهوری اسلامی در جای دیگر است، این رژیم بر دریایی از نفرت و انزجار عمومی
به حاکمیت خود ادامه می دهد. خواست سرنگونی رژیم به یک خواست عمومی تبدیل
شده است. راه خلاصی از شر جمهوری اسلامی و پروژه های اتمی اش تشدید مبارزه
برای سرنگونی این رژیم است.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!