آزادی موسوی و کروبی گام اول برای آشتی ملی

در چنین شرایطی، اگر گام های واقعی برای آشتی ملی و تنش زدائی در عرصه جهانی و عرصه داخلی برداشته شود، آنگاه می توان گفت که حتی اگر این گام ها با تاخیر هم برداشته شده و هدفش رفتن به سمت انتخاباتی باشد که مردم در آن شرکت کنند نیز، گام مثبتی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!