دیکتاتوری هنوز در ج. اسلامی نهادینه نشده و نباید بگذاریم بشود!

در جمهوری اسلامی کم جنایت نشده و کم جنایت نمی شود، بویژه که
این جنایت و حتی استبدادی که هنوز نهادینه نشده رنگ مذهبی نیز
دارد و چهره فاشیسم مذهبی نیز به خود گرفته است. اما این چهره
هنوز نهادینه نشده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!