آنچه براي زنان در امريکاي لاتين تغيير کرده

 درسال هاي اخير، چهار زن در اين قاره عالي ترين مقامات را اشغال کرده اند. درسال ۲۰۰۷ زماني که خانم کريستينا فرناندز د کريشنر به رياست جمهوري آرژانتين رسيد، شمار زيادي از ناظران اورا با هم ميهنش ايزابل مارتينز دوپرون (نخستين زن در جهان که درسال ۱۹۷۴ به رياست جمهوري رسيد) مقايسه کردند.مگر نه آنکه هر دو قبل از هرچيز همسر يک رئيس جمهور بودند: اوّلي، همسر رييس جمهوري پيشين نستور کريشنر ، رييس جمهور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، دوّمي: بيوهء خوآن دومينگو پرون که از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و سپس ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در قدرت بود. چهارسال بعد ديگر کسي چنين مقايسه اي را جايز نمي شمرد: دراکتبر ۲۰۱۱، رييس جمهوري آرژانتين نخستين زني بود که دررأس يک دولت امريکاي لاتين، آنهم با ۵۴% آراء در نخستين دور ، مجددا انتخاب مي شد. در آرژانتين ديگر مانند آغاز نخستين دوره رياست جمهوري اش از «کريستينا کريشنر » نام برده نمي شود، بلکه او را با نام خانوادگي دوران دو…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!