ترانه های فراق

در حضرت تو غرق گناهم ای دوست
روی سیه ام بود گواهم ای دوست
از موی سپید خود ندیدم ثمری
من ماندم و این روی سیاهم ای دوست

******

در عشق تو دست از دل و دین بردارم
با عشق تو من بهشت خود را دارم
در دوزخ اگر وصل تو را وعده دهند
فردوس برین بر دگران بگذارم

******

یک موی تو بر هزار جان می ارزد
گیسوی تو بر هر دو جهان می ارزد
ابروی تو در پس صف مژگانت
بر صید دلم به صد کمان می ارزد

******

من بی تو بلای جان جهان را چه کنم؟
ای حور جنان بی تو جنان را چه کنم؟
عمری به قمار عشق تو باخته ام
من بی تو کنون سود و زیان را چه کنم؟

******

بازآ که سری بی سر و سامان دارم
دست از تو نمی کشم که تا جان دارم
از مردنم ای دوست غمی نیست مرا
بی روی تو زنده ام غم آن دارم

******

از تو همه عشق و ناز بادا ای دوست
واز ما غم جانگداز بادا ای دوست
مائیم و غم دراز و صد گونه نیاز
عمرت چو غم ام دراز بادا ای دوست

******

ای دوست که هم دشمن و هم دوست توئی
خون و رگ و استخوان و هم پوست توئی
هر جا که نظر کنم تو را می بینم
گویی که جهان و هرچه در اوست توئی

محمود سراجی
م.س شاهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!