سنگ و کلوخ از داخل و خارج می بارد


چنان که در همین شماره پیک نت و از قول حجت الاسلام بد سابقه
ای بنام “علیرضا پناهیان” که از شاگردان تازه نفس آقای مصباح
یزدی است و یار احمدی نژاد، می خوانید که اصلا در قرآن چیزی در
باره آزادی بیان و این حرف ها وجود ندارد و بنابراین ضرورتی هم
به قبول آن نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!