مردم ایران نه شاه می خواهند نه ملک و نه امیر و نه “… “

«ایشان-رضا پهلوی- که خود را شاهزاده می خواند، باید پیاده شود
و خود را شهروند ایرانی بخواند، حساب و کتاب اموالش را شفاف
برای مردم بگوید، از 33 سال گذشته اش خبر دهد، آن وقت اگر
حسابش پاک است با خیال راحت یک پرواز بگیرد و به ایران بیاید،
بر فرض که به اوین برندش، مگر خون او از ما رنگین تر است، برود
ببیند که ما چه می کشیم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!