پسر خوب! به سؤال رفقا جواب بده! (خبر ويژه)

مگر نمي گفتيد همه چيز در
خيابان حل و فصل مي شود. پس چگونه ادعا مي كنيد خيابان ديگر در مبارزه
اهميتي ندارد و مهم، «كليك كليك بنگ بنگ»هاي مجازي با بودجه دولت
آمريكاست؟!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!